Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w m. Łubno, Harta i Pawłokoma.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 169/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-29 godz: 15:32
Termin składania ofert: 2018-09-13 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-09-13 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 169/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5a - Przedmiar robót

Załącznik nr 5b - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM