Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 170/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-21 godz: 12:59
Termin składania ofert: 2018-10-30 godz: 10:15
Termin otwarcia ofert: 2018-10-30 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 170/2018

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz punktów poboru
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależnos ci lub braku przynależnos ci do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - ESPD (JEDZ)
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM