Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa-Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym dz ewid 784, 1686-2 w m. Łubno dz ewid. 343 w m. Wyręby i dz. ewid 1214-1, 1049 w m. Harta

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 176/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-29 godz: 10:18
Termin składania ofert: 2019-09-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-09-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 176/2019

SIWZ 176/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót pdf

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót xls

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM