Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Dynów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek położonych w miejscowości Harta, stanowiących własność Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2014-04-01 godz: 12:38
Termin składania ofert: 2014-04-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-04-30 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Dynów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek położonych w miejscowości Harta, stanowiących własność Gminy Dynów

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka o numerze ewidencyjnym 2674 o pow. 0,4188 ha wpisana do księgi wieczystej 36215 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Działka znajduje się aktualnie poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnymi zapisami w Studium Uwarunkowań i Kryteriów Zagospodarowania Gminy Dynów działka położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkalno- zagrodowej. Na działce dopuszcza się prowadzenie działalności zgodnej z jej przeznaczeniem oraz możliwościami zagospodarowania wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku prowadzenia na działce działalności innej niż rolniczej dopuszcza się zabudowanie jej budynkami. Szczegółowe warunki dzierżawy określać będzie umowa dołączona do ogłoszenia o przetargu. Dzierżawa zawarta zostanie na czas określony 5 lat. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosić będzie 200 złotych, wadium na udział w przetargu 30 złotych, minimalne postąpienie 10 złotych.
  2. Działka o numerze ewidencyjnym 2075 o pow. 1,8179 ha wpisana do księgi wieczystej 37210 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Działka znajduje się aktualnie poza granicami planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnymi zapisami w Studium Uwarunkowań i Kryteriów Zagospodarowania Gminy Dynów działka położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkalno zagrodowej. Na działce dopuszcza się prowadzenie działalności zgodnej z jej przeznaczeniem oraz możliwościami zagospodarowania wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku prowadzenia na działce działalności innej niż rolniczej dopuszcza się zabudowanie jej budynkami. Szczegółowe warunki dzierżawy określać będzie umowa dołączona do ogłoszenia o przetargu. Dzierżawa zawarta zostanie na czas określony 9 lat. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosić będzie 500 złotych, wadium na udział w przetargu 50 złotych, minimalne postąpienie 10 złotych.

 

 

Nieruchomości opisane w przedmiotowym ogłoszeniu wyszczególnione były w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów nr   z dnia 18.02.2014 r.

 

W wyniku zakończonego decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 marca 2013 roku nr GN-II-60170-15/2010 scalenia gruntów na terenie miejscowości Harta zmianie uległy numery oraz powierzchnie działek podanych w wykazie z dnia 18.02.2014 r. i tak:

- działka nr 3477/1 o pow. 0,73 ha zmieniła numer na działkę 2674 o pow. 0,4188 ha

- działka nr 3561 o pow. 1,82 ha zmieniła numer na działkę 2075 o pow. 1,8179

Część działki nr 2075 tj. obszar o powierzchni 1,20 ha przeznaczony do dzierżawy oznaczony jest na mapce dołączonej do umowy dzierżawy.

 

 

Rodzaj i warunki przystąpienia do przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00 w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w sali nr 2 budynku Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 25 marca wpłacą wadium w podanej wyżej kwocie w formie:

      1.    Przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dynów:

 Bank Spółdzielczy w Dynowie nr konta: 28 9093 0007 2001 0000 2365 0001 w taki sposób aby najpóźniej w                                                                                 dniu 25 marca wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy

     

      2. Gotówki wpłacane w kasie UG Dynów pok. nr 12 najpóźniej w dniu 25 marca 2014 r.

 

Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej również dokument tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości w ciągu trzech dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium

Wysokość czynszu ustalona w przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca za cały rok z góry.

Czynsz dzierżawy waloryzowany będzie począwszy od 1 kwietnia 2015 roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalany corocznie przez Prezesa GUS w terminie do końca stycznia każdego roku i ogłaszany w Monitorze Polskim na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia zawarcia umowy dzierżawy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy oraz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku w Urzędzie Gminy Dynów w pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr (16) 652 12 57 wew. 21

 

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dynów.

 

Wójt Gminy Dynów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM