Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Wójt Gminy Dynów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dynów.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2015-05-07 godz: 11:26
Termin składania ofert: 2015-06-08 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-06-08 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: Piotr Potoczny
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Dynów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Dynów.

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu wyszczególnione były w wykazie

                z Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Dynów z dnia 23 marca 2015 roku

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

 1. Działka nr 1362/28 o pow. 0,0230 ha położona w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00031888/7. Działka usytuowana w strefie pośredniej obrębu Dąbrówka Starzeńska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 1-rodzinnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki z drogi utwardzonej. Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, działka nr 1362/28 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem D010UK co oznacza teren usług kultury. Cena Wywoławcza działki wynosi 2425,00 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100), wadium na udział w przetargu wynosi 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) a minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100).
 2. Działka nr 1362/27 o pow. 0,0441 ha położona w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00031888/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie. Działka usytuowana w strefie pośredniej obrębu Dąbrówka Starzeńska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 1-rodzinnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki z drogi utwardzonej. Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, działka nr 1362/28 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem D010UK co oznacza teren usług kultury. Cena wywoławcza działki wynosi 3402,00 zł (trzy tysiące czterysta dwa złote 00/100), wadium na udział w przetargu wynosi 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) a minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł (czterdzieści złotych 00/100).

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2014 roku o godzinie 1000 w sali nr 2 w budynku Urzędu Gminy Dynów w Dynowie  ul. Ks. Józefa Ożoga 2.
 2. Przetarg odbywał będzie się w kolejności jak w ogłoszeniu.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium na udział w przetargu.
 4. Wadium na udział w przetargu na działkę wnieść należy w pieniądzu w kwocie podanej powyżej, w kasie Urzędu Gminy Dynów pok. nr 12 najpóźniej w dniu 03.06.2015 roku, lub na konto Urzędu Gminy Dynów – Bank Spółdzielczy w Dynowie  Nr konta: 17 9093 0007 2001 0000 2365 0005. Wpłatę na konto wnieść należy tak aby wpłynęła na konto Gminy Dynów najpóźniej w dniu  03.06.2015 roku.  Przy wpłacie wadium należy dokładnie zaznaczyć na jaką działkę wpłacane jest wadium.
 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 1. 7.      Do kwot (cen) osiągniętych w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 2. W przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Osoby biorące udział w przetargu przed przetargiem powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Przed rozpoczęciem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie               o zapoznaniu się z ogłoszeniem, stanem faktycznym oraz granicami nieruchomości.

11. Osoby biorące udział w przetargu muszą posiadać przy z sobą dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku posiadania współmałżonka jego pisemną zgodę na zakup nieruchomości.

 1. 12.  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. 13.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym

w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy notarialnej, oraz zobowiązany jest przedłożyć notariuszowi dokumenty wymagane do jej sporządzenia.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Gminy Dynów w pok. nr 21 lub telefonicznie pod

      nr (16) 652 12 57 wew. 21

16. Organizator przetargu informuje, że może odwołać ogłoszony przetarg.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM