Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dostawa energii elektrycznej dla Dynowskiej Grupy Zakupowej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 146/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-16 godz: 14:45
Termin składania ofert: 2016-05-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-25 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 146/2016

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Załącznik nr 3  – wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Odpowiedz na zapytania do SIWZ 146/2016

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM