Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Łubno dz. nr 2691 i 2680/2 oraz w obrębie Wyręby dz. nr 275, 304 i 326

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 149/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-26 godz: 13:35
Termin składania ofert: 2016-09-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 149/2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Informacja o treści złożonych ofert 149/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 149/2016


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM