Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w m. Łubno i Wyręby.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 157/2017
Data ogłoszenia: 2017-08-28 godz: 20:59
Termin składania ofert: 2017-09-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 157/2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5a - Przedmiar robót

Załącznik nr 5b - Przedmiar robót

Załącznik nr 5c - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM