Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa budynku gospodarczego na działce 2674 w m. Harta - Etap 2 - Ściany

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 159/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-12 godz: 19:37
Termin składania ofert: 2017-10-27 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-27 godz: 09:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 159/2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM